Zajęcia dla 2-latków

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRZEDSZKOLA są organizowane w celu:

 • zminimalizowania stresu jaki dziecko przeżywa rozstając się  z rodzicami w dniu pójścia po raz pierwszy  do przedszkola,
 • budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka w środowisku rówieśników,
 • uczenia maluchów współdziałania w grupie, samodzielności, reagowania na polecenia osoby prowadzącej zajęcia,
 • zdobycia umiejętności koncentracji w czasie prowadzonego zajęcia,
 • odczuwania przez dziecko radości ze wspólnej zabawy,
 • zrozumienia przez dziecko, że pozostawienie go w przedszkolu to nie odrzucenie, tylko chwilowe rozstanie z najbliższymi, które można wykorzystać na dobrą zabawę z kolegami i koleżankami.

Przyprowadzając dzieci do „Miodowej Chatki” na zajęcia możecie pozostać z nimi tak długo jak będą tego one wymagały. Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach razem z maluchami. Tych , których pociechy są już bardziej chętne do rozstania, zapraszamy do poczekalni gdzie można napić się kawy czy herbaty równocześnie obserwując salę zajęć poprzez oszklone drzwi. „Szczęśliwcy”, których dzieci nie boją się pozostawać bez nich i dobrze czują się w grupie rówieśników, mogą na czas trwania zajęć pójść pozałatwiać swoje sprawy.

W ramach czasu spędzonego w „Miodowej Chatce” dziecko uczestniczy w:

 • zajęciach plastycznych, muzycznych,  zręcznościowych, ruchowych,
 • grach i zabawach,
 • zajęciach poszerzających wiedzę ogólną,

Zadbamy o to, by dziecko dobrze przygotowało się do następnego etapu życia jakim będzie przedszkole.

Dziecko w zależności od decyzji rodziców może uczestniczyć w zajęciach raz lub dwa razy w tygodniu.

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA 2-LATKÓW

od 01.10.2023 r.

W placówce – Miodowa Chatka Dorota Ludynia z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 2,
zwanej w dalszej części regulaminu Miodową Chatką.

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które ukończyły drugi rok życia.

2. W ramach zajęć Miodowa Chatka zapewnia:

 • uczestnictwo dzieci w grupowych grach i zabawach oraz w zajęciach plastyczno-manualnych, zwanych w umowie zajęciami – prowadzonych przez animatora,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na zajęciach.

3. Zajęcia odbywają się w grupie w wymiarze 2 lub 4 godzin tygodniowo w następujących dniach
i godzinach:

 • wtorki i piątki: 9:30 do 11:30.

4. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 10 dzieci.

5. Usługi świadczone przez „Miodową Chatkę” są płatne i składają się z jednorazowej opłaty wpisowej oraz miesięcznych opłat stałych.

6. Jednorazowe wpisowe to opłata wnoszona do 7 dni od daty podpisania umowy w wysokości
100,00 zł (słownie: sto złotych złotych). Wpisowe nie podlega obniżeniu lub zwrotowi i jego wysokość jest niezależna od daty podpisania umowy.

7. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi:

 • 200,00 złotych – w przypadku zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 • 360,00 złotych – w przypadku zajęć w wymiarze 4 godzin tygodniowo (2 dni po 2 godziny).

Opłaty te należy wnosić z góry w terminie do 7-go dnia danego miesiąca.
Opłata miesięczna nie podlega obniżeniu lub zwrotowi.

9. Wpłat należy dokonywać:

 • przelewem na rachunek bankowy:

Miodowa Chatka Dorota Ludynia, ul. Miodowa 2, 41-706 Ruda Śląska,
nr rachunku: 14 1050 1386 1000 0092 0626 6661
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka.

10. Miodowa Chatka zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty miesięcznej w przypadku wzrostu kosztów działalności.

11. Rodzice zobowiązani są do:

 • przestrzegania obowiązujących w Miodowej Chatce organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do ogłaszanych przez osobę prowadzącą zajęcia komunikatów,
 • przyprowadzania na zajęcia dziecka zdrowego,
 • telefonicznego informowania Miodowej Chatki o przewidywanych nieobecnościach dziecka na zajęciach.

12. Przystępując do zajęć Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka na zajęcia w Miodowej Chatce. Podpisując kartę zgłoszenia Rodzice oświadczają, że podali prawdziwe i wyczerpujące dane w karcie zgłoszenia dziecka.

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Wszystkie zapisy regulaminu odnoszące się do Rodzica wywołują taki sam skutek prawny
w stosunku do Opiekuna prawnego.

15. W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem ugodowego rozwiązania dzielących je kwestii, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia sprawy sporne rozwiązywane będą przez Sąd właściwy dla Miodowej Chatki.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.